Ettekuulutus

 

 

 

 

1 Jumala lapsed! On saabunud aeg, mil peab lahenema vajadus teha esimene samm teel inimkonna tõelisele täiuslikkusele. See aeg on suur aeg,

2 sest viib teid kas enneolematule kõrgusele või enneolematule langusele.

3 Ärge vaadake kellegi teise tegemisi, vaid olge ise oma tegemiste tõelised peremehed!

4 Inimkond on liikunud otsejoones kuristiku poole,

5 kuid praeguseks olete jõudnud kohani, kus see saatuslik tee jätkub vaid üheainsa tõelisele täiuslikkusele viiva rajana.

6 Teie jaoks on nüüdsest saatusliku tähtsusega suurearvulisele ühiskonnale omane inertsiseadus.

7 Kui te selle raja otsast mööda lähete, siis katkeb teie elutee juba lähemas tulevikus.

8 Mida te ütlete siis väikeste laste tulevase saatuse kohta, kes jäävad oma tulevikust ilma üksnes neist justkui targemad olema pidanud täiskasvanute jaheduse pärast?

9 Siitmaalt edasi jagunevad inimesed kas valguse või pimeduse jõudude esindajateks. Kolmandat võimalust ei tule.

10 Nendest, kes eemal seisavad ja õpetuse tõhususe üle arutlevad, saavad kurjuse kandjad. Keeldumine tegutsemast muudatuste ajastul vaid suurendab vastasseisu.

11 See jõu valitsemise ajastu, milles inimkond on arenenud alates oma algusest, lõpetab nüüdsest oma olemasolu.

12 Järgmine tasand, millel inimelude jõgi hakkab voolama, asub inimkonna arengutee kvalitatiivselt kõrgemal astmel.

13 See on hingeriigi tasand, millest pühakirjas on teile räägitud kui jumalariigist.

14 Jõuriik on praegu jõudmas oma surmaeelsesse agooniasse ja sel ajastul langeb inimeste olemus üha kiirenevalt tagasi metsluse seisundisse.

15 Issand on Venemaale valmistanud ette suure missiooni, seepärast väljendub agoonia sellel maal eriti selgelt.

16 Metsikus ja tühisus on lõks, mille poole liigub suur hulk inimesi.

17 Sellest lõksust ei päästa inimest ka tema kõrge haritus,

18 kuna inimese arengutase ei sõltu tema tehniliste teadmiste suurusest.

19 Inimkonna teadvuse taseme kõrgust ei määra saavutused teaduse ja tehnika vallas.

20 Sõltumata sellest, kas su aineline heaolu on piisavalt kindlustatud ja kas sul on ühiskonnas kõrge ametikoht – kui sa oled vaene hingelt, siis jääd küll ellu kui elav olend, kuid pole oma Emakese Maa tõeline poeg.

21 Üleminek hingeriiki on võimalik vaid inimese tõusmisel selleks vajalikule vaimse kõrguse tasandile, kuid nüüdisaja inimese vaimne tase on veel äärmiselt madal.

22 Tee läbi jõuriigi, mida mööda inimkond on läinud, on viinud inimkonna enesehävitamiseni.

23 Seepärast oli juba ammu selge, et inimkonnale on vaja ilmutada taasühinemise alus.

24 Maailmale ilmutati neli peamist religiooni: taoism, budism, kristlus ja islam.

25 Kõigekõrgem andis inimestele võimaluse areneda mõõtmatult avaramates piirides, kui see toimub teistes maailmades.

26 Oma koostoimes on suured vaimsed väärtused kujundanud inimesest Universumis unikaalse loodu, kelle sarnast teist ei ole.

27 Kuid seda väärtust tuleb kasutada oskuslikult, sest selle abil võib mitte ainult saavutada enneolematuid kõrgusi, vaid langeda ka olematusse.

28 Jõuriik on inimeste arengule jätnud oma jälje, kuid ini-mene pole vaid mingi masin, mille liikumissuunda on lihtne muuta.

29 Seepärast, pidades silmas lõppeesmärki, mille suunas inimeste elujõgi voolab, ja arvestades ilmalikust maailmavaatest tulenevat killustatust, annetas Issand taasühinemise alused, et inimkond saaks ühtseks rahvaks.

30 Pääsemist ei saa annetada inimkonnale alles viimasel minutil enne hukku,

31 sest mida arvukam on ühiskond, kelle jaoks pääsemine on ette valmistatud, seda enam on vaja aega, et see ka vastu võetaks.

32 Igat suurt plaani valmistatakse ette aegsasti, kuid selleks, et see plaan ka teostuks, tuleb arvestada nüüdisaja inimteadvuse mahajäämust.

33 Noor inimkond ei saanud vastu võtta tõde oma arengu olemusest, mis kulgeb toetudes viiele alusele: Maa, Ainuolev ja Eluvaim, Jumal-Poeg ja Püha Vaim.

34 Keegi ei suuda tõusta täiuslikkuse kõrgustele, kui need viis suurt alust pole omavahel harmooniliselt seotud.

35 Inimese tekkimise alguseks oli Maa, mis hakkas arenema, tundmata Jumalat.

36 Nii nagu laps, kes oma elu alguses järgib ema, järgis noor inimkond alguses Emakest Loodust.

37 Oli vältimatu, et inimesed hakkasid oma kummardamisobjektidele omistama teatavaid individuaalseid jooni, mis viis üha enamale ja suuremale inimeste eraldumisele üksteisest,

38 sest iga pere usaldas vaid oma kaitsjat, pidades teiste perede kaitsjaid vähemtähtsateks.

39 Sel kaugel ajastul pandi oma kohale vaimse tõusutee alusmüüri esimesed kivid.

40 Suured erinevused paganlikes vaadetes ei omanud erilist tähtsust. Luges asja olemus – looduse austamine.

41 Edasi valmistas Issand ette inimese teadvuse selliselt, et see suudaks vastu võtta arusaama ühtsest Jumalast, kuid inimesed ei suutnud koos sellega ja samaaegselt vastu võtta ja välja arendada arusaama ühtsuse tõest.

42 Jõuriik polnud oma arengus suuteline ette valmistama soodast pinnast selleks, et võiks sündida ühtne rahvas.

43 Ühtsuse tõde jagunes seepärast neljaks aluseks, millest igaüks lõi pinnase uue religioosse õpetuse tekkimisele Maal.

44 Tõdesid jagati nendele rahvastele, kelle seas sai tõde edasi areneda ja õitsele puhkeda kõige täielikumalt ning need tõed kogusid ühtseks pereks paljud lahkusulised, vaatamata oma keelelistele erinevustele.

45 Need religioonid eksisteerivad nii juba palju sajandeid, teadvustamata endile, et on tegelikult ühe ja sama puu harud –

46 selle puu harud, milles peitub ühtse religiooni olemus.

47 Selle ühtse religiooni olemuse moodustavad õpetused kõrgemast maailmast: Ainuolevast ja Eluvaimust, Jumal-Pojast ja Pühast Vaimust.

48 Neid õpetusi ei pidanud kuni käesoleva ajani teadma mitte ükski inimene maailmas.

49 Selline teadmatus põhjustas vaimses maailmas paratamatult segaduse ja killustatuse.

50 Nüüd annan ma teile oma taevase Isa loal edasi õpetused, mis olid seni inimeste teadvuse eest varjul, sest aeg nende avaldamiseks polnud veel saabunud.

51 Lugege ja kuulge – see on teie olemise tõde.

52 Teil tuleb mõista, et Universumil on kaks suurt alust,

53 kuid teadmatus neist kahest suurest alusest pani inimesed neist mõtlema kui ühest ja samast allikast.

54 Oli vajalik, et see suur õpetus jääks varjatuks, sest taevane Isa ei avalda tõde üksnes mingile ühele rahvale, hüljates teised rahvad.

55 Ta armastab kõiki võrdselt, sest te olete kõik ühe Looja lapsed.

56 Kuni inimesed on Maal sügavalt killustunud ega suuda üksteisel käest kinni hoides sama teed käia, ei anta tõde kellelegi,

57 et tõde ei kasvaks aja jooksul kinni erinevatest pinnastest võrsuvate kõikvõimalike erinevate umbrohtudega, mis saavad alguse inimese teatavatest loomingulistest võimetest, ega kaotaks seeläbi oma neitsilikku ilu ja väärtust.

58 Jumala lapsed, püüdke mõista seda suurt õpetust, mille kohaselt Universumi Looja ja teie taevane Isa ei ole üks ja seesama allikas.

59 Vahe nende kahe vahel on samasugune, nagu me näeme lillekese juures. Lillekesel on juur, millest saab alguse materiaalse igaviku vars ja millel kunagi puhkeb kordumatu imeline õis, kust levib uue igaviku imeline hingus.

60 Universumi juureks on Ainuolev, või nagu seda nimetatakse idas – absoluut.

61 Tema on Universumi ja kõige selles oleva suursugune Isa. Tema on materiaalse olemise tõeluse alus ja Eluvaimu allikas (materiaalse eluväe allikas).

62 Ainuolev on suurte naiselike algete Isa ja nendeks on planeedid, kuud, tähed;

63 et Ainuoleval puudub vaimne olemus, siis ei sisaldu temas ka ei headust ega kurjust.

64 Kuid tänu Ainuolevale areneb välja kogu Universumi teadvus.

65 Taevane Isa on inimese jaoks Universumi imeliselt lõhnav õis. Ta on inimhingede suur Isa ja Ainuoleva Poeg. Teie Jumal on vaimse olemise tõeluse alus ja Püha Vaimu allikas (vaimse eluväe allikas).

66 Teie helges Isas on olemas kogu headus, mis on teostunud ja teostub Maal.

67 Tema kiirgav olemus sai alguse Eluvaimu ja Emakese Maa südame ainulaadse sädeme ühtesulandumise kaudu.

68 Seda tähendusrikast ajastut valgustas ainusündinud Poja sündimine, millele ei ole olnud ega tule kordust.

69 Olles saavutanud oma küpsuse ja aulisuse ja olles Ainuoleva poolt õnnistatud, asus Jumal-Poeg looma oma lapsi, lõimides inimihusse ainulaadse vaimse lõime, millesse oli kätketud selle eesmärk,

70 lubades sellega oma lastel ilmutada olemise palge ees oma vaimseid väärtusi ja liikuda edasi arenguteel, mida mööda polnud mitte keegi veel kõndinud ja mis tekitas seetõttu ka vastavaid raskusi.

71 Kuid Issand ootab kannatlikult ajastust ajastusse, taludes jumalateotusi ja rahulolematust, ning viib oma mõistmatud lapsed täiuslikkuse kõrgusteni, ilmutades nendele Püha Vaimu.

72 Püha Vaim on armu vägi ja teatav tarkus, mis lähtub Jumalast ja jõuab välja valitud ihusse, et selle ihu tegemiste kaudu teostuksid inimeste vahel headusest kantud teod.

73 Eluvaim, mis lähtub Ainuolevast, läbib inimkeha ja toetab selle energiaringlusi, mis voolavad inimkehas kindla korra kohaselt ja toidavad kõiki keha siseorganeid.

74 Esimesed tõed, mis vajasid sügavamat edasiarendamist, käsitlesid ühest küljest inimese varjatud võimete avanemist ja isetäiustumist kooskõlas Ainuolevaga, teisalt Issanda pühadust ja piiritut usaldust Issanda vastu. Need kaks suunda eristavad ida ja Lähis-Ida religioone.

75 Esimesed kaks tõde, mis inimsoole ilmutati, käsitlesid õpetusi Püha Vaimu ja Eluvaimu salajastest võimetest.

76 Püha Vaimu õpetuste avamisest said alguse budism ja hinduism.

77 Nendes religioonides seisneb Püha Vaimu vägi Jumala ilmutuses inimesele kas ühe või teise olendi või inimlikku päritolu kangelase vahendusel.

78 Eluvaimu õpetuse ilmutamine pani aluse taoismile,

79 mille sisuks oli üha täielikum Ainuoleva energia valdamine ja oskus mitte vastu seista suurele Kulgemisele.

80 Järgmised kaks tõde, mis käsitlesid õpetust Ainuolevast ja tema Pojast, ilmutati veidi hiljem, kui inimteadvus oli arenenud sellisele tasemele, et selles oli tekkinud piisav vajadust neid mõista.

81 Õpetus Jumal-Pojast pani aluse kristlusele.

82 Õpetus Ainuolevast pani aluse islamile, veel varem oli see aga lähteks judaismile.

83 Need religioonid esitasid oma tõdesid vastavalt oma ajastu inimese teadvuse vastuvõtuvõimele, sellest tulenevalt oli neis religioonides ka hulgaliselt puudusi, mida ateistid püüavad meeleheitlikult ära kasutada. Kuid nende tund on tulnud.

84 Taoism, budism, islam ja hinduism olid Ainuoleva ilmutused ja anti vastavuses inimteadvuse arengutasemele,

85 sest alates ajast, mil taevane Isa annetas kindla eesmärgiga oma vaimse lõime inimihusse, on inimkond liikunud teel, mis pole omane Universumi Teadvusele. See asjaolu viis omal ajal kimbatusse kõik vaatlejad, kes viibivad Emakese Maa läheduses.

86 Inimene, käies talle tundmatul teel, võis sattuda kergesti segadusse, tehes hulgaliselt vigu, mille tagajärjeks on vääramatu karistus.

87 Universumi Teadvus üritab juba sajandeid aidata inimesel leida endale õigemat arenguteed.

88 Jälgides inimkonna arenemist, jõudis maaväline maailm kunagi tõesele järeldusele, et inimesele on omane just vaimne ja mitte mingil juhul teaduslik-tehniline areng. Maaväline maailm hakkas inimest selles omal moel abistama.

89 Järeldusele, et inimkonnal on oma Jumal, jõudis maaväline teadvus alles pärast seda, kui oli uurinud inimese elulaadi ja kui maaväline teadvus mõistis, et on keegi, kes inimsoost hoolib ja teda kannatlikult juhib.

90 Maavälisel teadvusel ei ole vähimatki suhet taevase Isaga, kuna väljaspool Maad pole kellelgi vaimset alget.

91 Teie Isa ei anna kunagi teada, millised on Tema jumalikud kavad, kuna Temas on tõde – tõde aga ei vaja mingit täiendavat mõtestamist.

92 Nii ei tea kogu Universumis mitte keegi midagi teest, mille Tema on inimsoole valmistanud.

93 Sellest ka Tema loomulikud katsed juhatada inimene vaimsete väärtuse juurde inimteadvuse kaudu. Ainuolevast lähtudes on kõrgelt arenenud maailmad andnud meie maailmale kõikvõimalikke õpetusi, mille mõte on arendada inimeses vaimsust, samuti hulgaliselt sügavaid arusaamu, mis inimest vaimsusele juhatavad.

94 Sel moel ilmutati Maale ja arenenud inimteadvusele peamised vaimsed teed, millest said alguse maailma erinevad inimkultuurid.

95 Kuid üks usund annetati inimesele sellel alusel, et inimeses ilmnes taevaselt Isalt saadud hing, ent paratamatu eksimuse tõttu nimetasid inimesed selle tee kristluseks.

96 Sel moel ilmutati ühtset usku, mis oleks endas armastuse ja vaimse tõe alusel kõik vaimsed teed üheks ühendanud ning mis ei vajaks enam nimega nimetamist.

97 Kuid jõu valitsemise ajastul, mil inimese olemust valitses äärmuslik metslus, polnud hinge täielik areng võimalik.

98 Seepärast pidi Issanda tahtel kristlus arenema kahe suure puhanguna.

99 Kaks tuhat aastat tagasi oli ette nähtud vaid usu aluste annetamine, mis jätaks piisavalt aega, et see usk jõuaks levida kogu maailmas.

100 Praeguseks on inimesed aga jõudnud oma arengus uue astmeni.

101 On juba olemas vajalikul määral head pinnast, mis on valmis vastu võtma tõe seemneid, et kui need on suureks kasvanud, kannaks igaüks neist oma rikkalikku vilja.

102 See lubab inimkonnal astuda üle tärkamise ajastu piiri ja jõuda uuele hingeriigi tasandile.

103 Inimhinge ette valmistava ja puhastava tõe annab uus Jumala ja inimkonna liit.

104 See siin on Viimne Testament, mille ma ilmutan teile sellelt, kes mu saatis, et viia lõpule kristluse saamine Emakese Maa ühtseks religiooniks.

105 Nüüdsest avanevad teile Jumala aulisuse ja saatana sepitsuste olemuse saladused; avanevad õpetused teedest, mis viivad hinge pääsemisele, aga ka hinge hukkumisele, õpetused hinge ümberkehastumisest ja veel paljud õpetused, mis on seni olnud varjul inimteadvuse eest.

106 Nüüdisaja inimteadvusel pole raske mõista, et inimhing ei saa olemas olla ja areneda ühtedel inimestel vastavalt hinduismi, teistel vastavalt islami traditsioonidele. Hinge olemasolu määrav seadus on kõikidele üks ja seesama ning käes on aeg seda seadust tundma õppida.

107 Inimkond ei pea enam olema teadmatuses nende peamiste õpetuste osas, kuna leviv uskmatus ja soov oma aru abil olemasolevaid õpetusi tundma õppida viib vaid suurele jaheduse kasvamisele, mis peitub näiva heaolu all.

108 See, mida ma teile ilmutan, kutsub inimteadvuses esile kõikvõimalikke suuri segadusi. Kahjuks on mõistmatusest sündiv vastuseis just usklike seas kõige suurem.

109 Kes on teile öelnud, et teil on õigus tõlgendada ja isegi ette ära määrata oma Isa tulevasi tegusid? See, et Tema pole midagi öelnud, ei tähenda üldse, et Ta seda ei teosta.

110 Väikesed lapsed ei suuda kõike mõista.

111 Vajadus anda ilmutus teisest tulemisest pilvedel oli tingitud sellest, et sellel minu Isa ette nähtud ja saladuses hoitud ajal oleks kerge paljastada silmakirjatsejaid ning et tõelised Jumala lapsed saaksid avalikeks.

112 Kuidas õigesti ära tunda inimest, kes on saadetud Jumala poolt: kas tunnustähtede järgi, mida Ta teeb, Tema mõistmise sügavuse järgi või selle olemusliku järgi, mis lähtub Tema südamest?

113 Pole head puud, mis kanaks halba vilja; pole halba puud, mis kannaks head vilja.

114 Puud tuntakse tema viljast, seepärast ei korjata viigimarju okaspõõsalt ega viinamarju võsast.

115 Kui Issand tuleb koju kõuemürinate ja tulekeelte saatel, siis kõik Tema teenrid, kes neid märke tähele panevad, hüüavad: “Me usume, me ootasime!”

116 Nende hulgas on ka need, keda alles kõuemürin äratas ja kes oma Issandat ei oodanud.

117 Kuid Issand tuleb salaja, et ära näha igaühe tõeline pale, mida pole veel puutunud suured tunnustähed ja mille enesekeskne silmakirjalikkus on veel varjamata.

118 Issand tuleb vargsi ja olles istunud oma kodu lävele, annetab kõigile eluvett, mis lähtub sellelt, kes ta saatis.

119 Kõik, kes on siis suured oma südamelt ja janunevad taevase Isa eluvee järele, tulevad ja saavad joonuks. Sest nad tunnevad oma hingega ära selle, mis tuleb nende Looja käest.

120 Nemad on need, kellele Jumal asetab oma viimse lootuse, et päästa inimsugu.