Sisukord

 

 

Tänuavaldused 7

Sissejuhatus 9

1. Puhta potentsiaali seadus 15

2. Andmise seadus 33

3. Karma ehk põhjuse ja tagajärje seadus 45

4. Vähima pingutuse seadus 59

5. Kavatsuse ja soovi seadus 73

6. Kiindumatuse seadus 89

7. Dharma ehk elueesmärgi seadus 101

Kokkuvõte ja lõppsõna 113

Autorist 121

 

 

 

 

 

 

 

 

Sissejuhatus

 

 

 

EHKKI selle raamatu pealkirjaks on „Edu seitse vaimset seadust”, võiks see olla ka „Elu seitse vaimset seadust”, sest need on samad printsiibid, mida loodus kasutab kõige materiaalselt olemasoleva loomiseks — kõige, mida võime näha, kuulda, nuusutada, maitsta või puudutada.

Oma raamatus „Külluse loomine. Rikkuseteadvus kõikide võimaluste väljas” olen visandanud rikkuseteadvusse jõudmiseks vajalikud sammud, mis põhinevad looduses toimuva mõistmisel. Edu seitse vaimset seadust moodustavad selle õpetuse tuuma. Kui see teadmine on ühendatud sinu teadvusega, siis annab see sulle võime luua mängleva kergusega piiramatut rikkust ja saavutada iga püüdlusega edu.

Edu elus võiks defineerida kui õnne jätkuvat avardumist ja väärt eesmärkide järkjärgulist saavutamist. Edu on võime täita oma soovid mängleva kergusega. Ja ometi on edu, sealhulgas ka rikkuse saavutamist, alati peetud rasket tööd nõudvaks protsessiks ning tihti arvatakse, et see toimub teiste arvel. Me vajame vaimsemat lähenemist edule ja küllusele, milleks on kõikide heade asjade külluslik vool sinu juurde. Vaimse seaduse tundmise ja ellurakendamisega kooskõlastame ennast loodusega ja loome muretult, rõõmsalt ja armastades.

Edul on palju aspekte, materiaalne rikkus on ainult üks selle osa. Veelgi enam, edu on rännak, mitte sihtpunkt. Materiaalne küllus on juhtumisi üks neid asju, mis muudavad rännaku nauditavamaks. Edu aga sisaldab endas ka head tervist, energiat ja elurõõmu, rikastavaid suhteid, loomevabadust, emotsionaalset ja psüühilist stabiilsust, heaolutunnet ja meelerahu.

Ja isegi seda kõike kogedes võime jääda teostumata, kui ei hoolitse jumalikkuse seemnete eest iseendas. Me oleme tegelikult jumalikud, ehkki kanname maske, ja embrüonaalsed jumalad ja jumalannad meie sees tahavad täielikult materialiseeruda. Seepärast tähendab tõeline edu imepärase kogemist. See tähendab meis peituva jumalikkuse avaldumist. See tähendab jumalikkuse tajumist kõikjal, kuhu läheme, ja kõiges, mida tajume — lapsesilmades, õieilus, linnulaulus. Hakates kogema oma elu jumalikkuse imepärase väljendusena — ja mitte aeg-ajalt, vaid pidevalt —, tunneme ära edu tõelise tähenduse.

 

 

*  *  *

 

Enne seitsme vaimse seaduse sõnastamist püüame mõista seaduse tähendust. Seadus on protsess, mille kaudu avaldub avaldumata olnu; see on protsess, mille kaudu vaatleja saab vaadeldavaks; see on protsess, mille kaudu nägija saab maastikuks; see on protsess, mille kaudu unistaja teeb teoks unistuse.

Kogu loodu, kõik füüsilises maailmas olemasolev, on selle tulemus, et seniavaldumatu muudab ennast avaldunuks. Kõik, mida näeme, on pärit tundmatust. Meie füüsiline keha, füüsiline universum — kõik, mida suudame tajuda oma meeltega — on avaldunuks, tuntuks ja nähtavaks muutunud avaldumata olnu, tundmatu ja nähtamatu.

Füüsiline universum pole midagi muud kui Mina, kes kummardub Iseendas tagasi, et kogeda Ennast vaimuna, meelena ja füüsilise mateeriana. Või teisisõnu, kõik loomeprotsessid on protsess, mille kaudu Mina ehk jumalikkus väljendab Ennast. Liikumises olev teadvus väljendab ennast universumi objektidena igaveses elutantsus.

Kogu loomise allikaks on jumalikkus (ehk vaim); loomisprotsess on liikumises olev jumalikkus (ehk meel); ja loomise objekt on füüsiline universum (mis sisaldab endas füüsilise keha). Need tegelikkuse kolm osa — vaim, meel ja keha ehk vaatleja, vaatlemisprotsess ja vaadeldav — on põhiolemuses üks ja seesama. Nad kõik tulevad ühest ja samast kohast: puhta potentsiaali väljast, mis on täiesti avaldumata.

Universumi füüsilised seadused on tegelikult kogu see liikuva jumalikkuse ehk liikuva teadvuse protsess. Kui me neid seadusi mõistame ja oma elus rakendame, siis saame luua kõike, mida tahame, sest needsamad seadused, mida kasutab loodus metsa või galaktika või tähe või inimkeha loomiseks, saavad kutsuda esile meiegi sügavaimate soovide täitumise.

Lähme nüüd edasi edu seitsme vaimse seaduse juurde ja vaatame, kuidas saame neid oma elus rakendada.

 

 

 

 

 

1

 

 

PUHTA

 POTENTSIAALI

SEADUS

 

 

Kogu loodu allikaks

on puhas teadvus . . .

puhas potentsiaal, mis püüab

väljenduda avaldumatust avaldunusse.

 

Ja kui me mõistame, et meie tõeline Mina

on puhta potentsiaaliga üks,

siis häälestume jõule,

mis avaldab kõike universumis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguses

polnud ei olemist ega olematust,

kogu see maailm oli avaldumata energia . . .

Üks hingas, hinguseta, Omaenda jõust,

midagi muud ei olnud . . .

 

Loomishümn, Rigveeda

 

 

EDU esimene vaimne seadus on puhta potentsiaali seadus. See seadus põhineb faktil, et me oleme oma põhiolemuselt puhas teadvus. Puhas teadvus on puhas potentsiaal; see on kõikide võimaluste ja lõpmatu loovuse väli. Puhas teadvus on meie vaimne põhiolemus. Olles lõpmatu ja piiritu, on see ka puhas rõõm. Teadvuse teisteks omadusteks on puhas teadmine, lõputu vaikus, täiuslik tasakaal, võitmatus, lihtsus ja õndsus. See on meie põhiolemuslik loomus. Meie põhiolemuslik loomus on puhta potentsiaaliga üks.

Kui avastad oma põhiolemusliku loomuse ja saad teada, kes sa tegelikult oled, siis selles teadmises endas on võime täita iga su unistust, sest sina oled selle, mis oli, on ja saab olema, igavene võimalikkus, mõõtmatu potentsiaal. Puhta potentsiaali seadust võib nimetada ka ühtsuse seaduseks, sest elu lõputu mitmekesisuse aluseks on ühe kõikeläbiva vaimu ühtsus. Pole mingit eraldatust sinu ja selle energiavälja vahel. Puhta potentsiaali väli on sinu enda Mina. Ja mida enam sa koged oma tõelist loomust, seda lähemal oled puhta potentsiaali väljale.

Mina kogemine ehk „enesele toetumine” tähendab seda, et meie sisemiseks toetuspunktiks on meie enda vaim, mitte meie kogemisobjektid. Enesele toetumise vastandiks on objektile toetumine. Objektile toetumise seisundis mõjutavad meid kogu aeg Minast väljaspool asuvad objektid, mille hulka kuuluvad olukorrad, tingimused, inimesed ja asjad. Objektile toetudes otsime pidevalt teiste heakskiitu. Meie mõtlemine ja käitumine on  pidevas reaktsiooni ootuses. Seepärast põhineb see hirmul.

Objektile toetumisel on sinu sisemiseks toepunktiks su ego. Aga ego pole see, kes sa tegelikult oled. Sinu ego on su minapilt; ta on sinu ühiskondlik mask; ta on roll, mida sa mängid. Su ühiskondlik mask edeneb heakskiidust. Ta tahab juhtida ja teda peab ülal jõud, sest ta elab hirmus.

Sinu tõeline Mina — su vaim, su hing — on neist omadustest täiesti vaba. Ta on kriitika suhtes immuunne, ta ei kohku ühestki väljakutsest ega tunne ennast kellestki madalamana. Ja ometi on ta samas ka malbe ega tunne ennast kellestki kõrgemana, sest tunnistab, et kõik teised on samuti seesama Mina, seesama vaim, ainult erinevate maskide taga.

See ongi põhiolemuslik erinevus objektile toetumise ja enesele toetumise vahel. Enesele toetudes koged sa oma tõelist olemust, mis ei karda ühtegi väljakutset, mis tunneb austust kõikide inimeste vastu ega taju ennast kellestki madalamana; Mina-jõud on seega tõeline jõud.

Objektile toetumisel põhinev jõud on aga vale jõud. Põhinedes egol, kestab see jõud ainult seni, kuni on olemas vastav asi. Kui sul on mingi tiitel — kui oled riigi president või aktsiaseltsi juhatuse esimees — või kui sul on palju raha, siis see jõud, mida naudid, kaob koos tiitli, töökoha või rahaga. Su egol põhinev jõud kestab vaid seni, kuni kestavad need asjad. Niipea kui tiitel, töökoht ja raha kaovad, kaob ka jõud.

Su Mina-jõud on aga jääv, sest see põhineb Mina tundmisel. Ja Mina-jõul on omad teatavad omadused. See tõmbab inimesi sinu poole, ja see tõmbab su poole ka asju, mida sa tahad. See magnetiseerib inimesi, olukordi ja tingimusi, pannes need toetama sinu soove. Seda nimetatakse ka loodusseaduste toetuseks. See on jumalikkuse toetus; see on toetus, mis tuleb õnnistatud seisundis olemisest. Su jõud on selline, et sa naudid sidet inimestega ja inimesed naudivad sidet sinuga. Sinu jõud on seotuses — tõelisest armastusest tuleva seotuse jõud.

 

 

*  *  *

 

Kuidas me saame rakendada puhta potentsiaali seadust, kõikide võimaluste välja? Kui tahad nautida puhta potentsiaali välja häid omadusi, kui tahad täielikult kasutada puhtale teadvusele igiomast loovust, siis peab sul olema sellele ligipääs. Üks viis sellele väljale ligi pääsemiseks on igapäevane vaikimine, meditatsioon ja hinnangute andmisest hoidumine. Ka aja veetmine looduses annab sulle ligipääsu selle välja igiomastele omadustele: lõpmatule loovusele, vabadusele ja õndsusele.

Vaikimise praktiseerimine tähendab, et sa kohustud võtma endale veidi aega lihtsalt Olla. Vaikuse kogemine tähendab ajutist rääkimisest loobumist. See tähendab ka ajutist hoidumist sellistest tegevustest nagu televiisori vaatamine, raadio kuulamine või raamatu lugemine. Kui sa ei anna endale kunagi võimalust kogeda vaikust, siis muudab see sinu sisemise dialoogi rahutuks.

Varu endale vahetevahel natuke aega, et kogeda vaikust. Või otsusta lihtsalt iga päev teatud aja vältel vaikida. Sa võiksid vait olla kaks tundi, või kui see tundub palju, siis üks tund. Ja pikemate ajavahemike järel koge vaikust korraga kauem — terve päeva või kaks päeva või isegi kogu nädala.

Mis toimub, kui sa sukeldud sellisesse vaimsesse kogemusse? Algul muutub su sisemine dialoog veelgi tormilisemaks. Sa tunned suurt vajadust kõigest rääkida. Ma tunnen inimesi, kes, olles otsustanud pikemat aega vaikida, lähevad esimesel paaril päeval lausa meeletuks. Äkki hakkavad nad tundma ärevust ja muret. Aga kui nad ei anna alla, hakkab sisemine dialoog vaibuma. Ja peagi muutub vaikus sügavaks. See toimub nii sellepärast, et mõne aja pärast annab meel alla; ta mõistab, et pole mingit mõtet käia ikka edasi ringiratast, kui sina — Mina, vaim, valikutegija — ei kavatsegi hakata rääkima, ja kõik. Sisemise dialoogi vaibudes hakkad sa kogema puhta potentsiaali välja liikumatust.

Vaikuse korrapärane praktiseerimine sulle sobival kujul on üks viis kogeda puhta potentsiaali seadust. Veeta iga päev teatud aeg mediteerides, on teine. Ideaalolukorras peaksid sa mediteerima vähemalt kolmkümmend minutit hommikul ja kolmkümmend minutit õhtul. Mediteerimise teel õpid sa kogema puhta vaikuse ja puhta teadlikkuse välja. Selles puhta vaikuse väljas on lõputu vastastiksuhte väli, lõputu organiseeriva jõu väli, ülim loomepinnas, kus iga asi on lahutamatult seotud kõige muuga.

Viienda vaimse seaduse, kavatsuse ja soovi seaduse puhul näed, kuidas saad sellesse välja tuua nõrga kavatsuseimpulsi, nii et su soovide täitmine toimub spontaanselt. Aga esmalt pead sa kogema liikumatust. Liikumatus on esimene tingimus sinu soovide avaldumiseks, sest liikumatuses peitub su side puhta potentsiaali väljaga, mis võib sinu jaoks korrastada lõputu hulga detaile.

Kujuta endale ette, et sa viskad tiigi liikumatusse vette väikese kivikese ja jälgid vee virvendamist. Natukese aja pärast, kui virvendamine lakkab, viskad teise väikese kivikese. See ongi täpselt seesama, mida teed, kui lähed puhta vaikuse välja ja esitad oma kavatsuse. Selles vaikuses hakkab isegi nõrgim kavatsus virvendama üle aluspõhjaks oleva universaalse teadvuse pinna, mis ühendab iga asja kõige muuga. Kui sa aga ei koge oma teadvuses liikumatust, kui su meel on nagu tormine meri, siis võid temasse visata kas või Empire State Building’i ja ometi ei märka sa midagi. Piiblis on sõnad: „Ole vaikne ja tea, et mina olen Jumal.” See on võimalik ainult mediteerides.

Teine viis puhta potentsiaali väljale ligi pääseda on hoiduda kritiseerimast. Kritiseerimine on asjade pidev hindamine õigeks või valeks, heaks või halvaks. Kui sa kogu aeg hindad, liigitad, märgistad, analüüsid, siis tekitad oma sisemises dialoogis suure rahutuse. See rahutus ahendab sinu ja puhta potentsiaali välja vahelist energiavoolu. Sa pigistad mõtetevahelise „tühimiku” sõna otseses mõttes kokku.

See tühimik on aga sinu ühendus puhta potentsiaali väljaga. See on see puhta teadlikkuse seisund, see vaikne ruum mõtete vahel, see sisemine liikumatus, mis ühendab sind tõelise jõuga. Kui sa pigistad selle tühimiku kokku, siis pigistad kokku oma ühenduse puhta potentsiaali ja lõpmatu loovuse väljaga.

Raamatus „Imede kursus” on palve, mis kõlab: „Täna ei kritiseeri ma midagi, mis toimub.” Kritiseerimast hoidumine loob su meelde vaikuse. Seepärast on hea mõte alustada oma päeva selle otsustusega. Ja tuleta endale seda väidet meelde kogu päeva vältel iga kord, kui tabad ennast kritiseerimast. Kui tundub, et on liiga raske seda kogu päeva jätkata, siis võid lihtsalt endale öelda: „Järgmise kahe tunni jooksul ei kritiseeri ma midagi” või „Järgmise tunni jooksul kogen kritiseerimisest hoidumist.” Sa võid seda ajavahemikku järk-järgult pikendada.

Vaikuse, mediteerimise ja kritiseerimisest hoidumise teel pääsed ligi esimesele seadusele — puhta potentsiaali seadusele. Kui see on toimumas, siis võid nendele kolmele lisada neljandagi komponendi — korrapärase viibimise vahetus ühenduses loodusega. Viibimine looduses laseb sul tunnetada elu kõikide elementide ja jõudude harmoonilist vastastiktoimet ja annab ühtsustunde kogu eluga. Olgu see jõgi, mets, mägi, järv või mererand — ühendus looduse arukusega aitab sul ikka pääseda puhta potentsiaali välja.

Sa pead õppima ühendusse astuma enda sisima põhiolemusega. See tõeline põhiolemus on kõrgemal väikesest egost. Ta on kartmatu, ta on vaba, ta on immuunne kriitika suhtes, ta ei karda ühtegi väljakutset. Ta pole kellestki madalamal ega kõrgemal ning ta on maagiline, saladuslik ja võluv.

Ligipääs oma tõelisele põhiolemusele annab sulle võimaluse heita pilk suhtepeeglisse, sest kõik suhted peegeldavad sinu suhet iseendaga. Näiteks, kui sa tunned süüd, hirmu või ebakindlust seoses raha, kordamineku või millegi muuga, siis on need süü, hirmu ja ebakindluse kui sinu isiksuse põhiaspektide peegeldused. Ükski rahasumma ega kordaminek ei lahenda neid elu põhiprobleeme, ainult suur lähedus Minaga toob tõelise tervenemise. Ja kui sa toetud teadmisele oma tõelisest Minast — kui sa saad päriselt aru oma tõelisest olemusest —, siis ei tunne sa ennast iial süüdi, ei karda midagi ega ole ebakindel seoses raha, rikkuse või soovide täitumisega, sest sa mõistad, et kogu materiaalse rikkuse põhituumaks on eluenergia, see on puhas potentsiaal. Puhas potentsiaal on aga sinu igiomane loomus.

Ja sa pääsed üha enam ligi oma tõelisele olemusele ning võtad spontaanselt vastu loovaid mõtteid, sest puhta potentsiaali väli on ka lõputu loovuse- ja puhta teadmise väli. Austria filosoof ja poeet Franz Kafka ütles kord: „Sul pole vaja toast välja minna. Jää oma laua taha ja kuula. Sul pole vaja isegi kuulata, lihtsalt oota. Sul pole vaja isegi oodata, lihtsalt õpi olema vaikselt ja liikumatult ja üksi. Siis avab maailm ennast sulle heldelt. Tal pole valikut, ta väänleb ekstaasis su jalge ees.”

Universumi rikkus — universumi helde avaldumine ja küllus —, see on looduse loova meele väljendumine. Mida enam sa oled looduse meelele häälestunud, seda parem ligipääs on sul tema lõputule piiramatule loovusele. Aga esmalt tuleb sul ületada oma tormitsev sisedialoog, et astuda ühendusse selle ohtra, küllusliku, lõputu, loova meelega. Ja siis lood sa võimaluse dünaamiliseks tegevuseks, kandes samal ajal endas igavese, piiramatu, loova meele liikumatust. See vaikse, piiramatu, lõputu meele oivaline kombinatsioon dünaamilise, piiratud, individuaalse meelega on ühtaegu liikumatuse ja liikumise tasakaal, mis võib luua kõike, mida sa iganes tahad. Vastandite — liikumatuse ja dünaamilisuse — samaaegne kooseksisteerimine teeb su sõltumatuks olukordadest, tingimustest, inimestest ja asjadest.

Kui tunnustad vaikimisi seda vastandite vaimustavat kooseksisteerimist, siis astud samasse ritta energiamaailmaga — kvantsupiga, mittemateriaalse mitteainega, mis on materiaalse maailma allikaks. See energiamaailm on voolav, dünaamiline, elastne, muutuv, igavesti liikuv. Ja ometi on see ka muutumatu, liikumatu, rahulik, igavene ja vaikne.

Liikumatus üksi on loovuse võimalus, liikumine üksi on loovus, mis on piiratud avaldumise teatud aspektiga. Aga liikumise ja liikumatuse kombinatsioon võimaldab sul päästa oma loovus valla igasse suunda — kõikjale, kuhu su tähelepanujõud sind viib.

Kuhu sa ka ei läheks liikumise ja tegevuse keskel, kanna endas oma liikumatust. Siis ei takista sind ümbritsev kaootiline liikumine su ligipääsu loovuse varamule, puhta potentsiaali väljale.

 

PUHTA POTENTSIAALI SEADUSE RAKENDAMINE

 

 

MA rakendan puhta potentsiaali seaduse ellu, otsustades astuda järgmised sammud:

 

1. Ma astun ühendusse puhta potentsiaali väljaga, võttes endale iga päev aega olla vait, lihtsalt Olla. Samuti istun üksinda vaikses meditatsioonis vähemalt kaks korda päevas, umbes kolmkümmend minutit hommikul ja kolmkümmend minutit õhtul.

 

2. Ma võtan endale iga päev aega, et suhelda loodusega ja jälgida vaikselt iga elusolendi arukust. Ma istun vaikselt ja jälgin päikeseloojangut või kuulan mere või jõe kohinat või nuusutan lihtsalt lillelõhna. Omaenda vaikuse ekstaasis ja loodusega suheldes naudin ajastute elutukset, puhta potentsiaali ja piiramatu loovuse välja.

 

3. Ma hoidun kritiseerimast. Ma alustan oma päeva otsusega „Täna ei kritiseeri ma midagi, mis toimub” ja tuletan kogu päeva endale meelde, et ma ei kritiseeriks.